Privacyverklaring

Ontwerp door Lindy | Lindy Kuijpers | KvK nr: 74353101

Contact: info@ontwerpdoorlindy.nl | Adriaanstraat 3, 3581 SB Utrecht


Op deze pagina vind je de privacyverklaring van Ontwerp door Lindy. Ontwerp door Lindy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ik gebruik deze gegevens om de bestelling met jou als klant zo goed mogelijk te laten verlopen en omdat ik wettelijk verplicht ben om deze te verzamelen. De persoonsgegevens die Ontwerp door Lindy verwerkt: voor- en achternaam gehele familie, adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer en emailadres.

Voor het ontwerp van een geboortekaartje worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt van personen jonger dan 16 jaar: geboortedatum, geslacht, gewicht, geboorteplaats en tijd.

Verwerking en doel

Ontwerp door Lindy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je gegevens worden gebruikt voor het maken van een ontwerp van naamposter of geboortekaartje
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Voor het afhandelen van jouw betaling en het versturen van een factuur met je email-adres
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Gegevens van Google Analytics op mijn website. Deze gegevens zijn anoniem en worden gebruikt om mijn website te optimaliseren zoals bijvoorbeeld het aantal bezochte pagina’s, de statistieken of de duur van een website bezoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ontwerp door Lindy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaren gegevens

Ontwerp door Lindy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zo bewaar ik de persoonsgegevens die op de factuur staan vermeld en die nodig zijn voor mijn administratie 7 jaar, omdat dit wettelijk wordt vereist door de Belastingdienst.

Delen

Ontwerp door Lindy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of boekhouding. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verder worden de persoonlijke gegevens op de ontwerpen op mijn website altijd onleesbaar gemaakt.

Cookies

Ontwerp door Lindy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ontwerp door Lindy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ontwerpdoorlindy.nl.

Ontwerp door Lindy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Ontwerp door Lindy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ontwerpdoorlindy.nl